REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EMBRYOSWAGYU.COM

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://embryoswagyu.com (dalej jako: „Embryoswagyu.com”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). Naszym celem jest udostępnienie platformy sprzedażowej, na której Usługobiorcy mogą prezentować oferty dotyczące sprzedaży produktów odzwierzęcych oraz innych, stanowiących uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak zarodki i nasienie bydlęce.

W przypadku Produktów, które wystawione zostały samodzielnie przez nas na sprzedaż w Serwisie, występujemy w roli Sprzedawcy. Oprócz nas w Serwisie Internetowym występują jednak podmioty trzecie – Usługobiorcy, czyli wszystkie pozostałe osoby korzystające z Serwisu Internetowego i wystawiające swoje Produkty (Sprzedawcy) albo zamierzające dokonać zakupu Produktu (Kupujący). W takim przypadku sama Umowa Sprzedaży zawierana jest nadal za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jednak bez naszego udziału. 

Udostępniamy zatem za pomocą Serwisu Internetowego odpowiednie środki i narzędzia techniczne do zawarcia Umowy Sprzedaży przez Usługobiorców, jednak nie jesteśmy w takim przypadku stroną zawartej Umowy, co oznacza, że prawa i obowiązki z niej wynikające (przede wszystkim dostarczenie Produktu i dokonanie zapłaty) ciążą na Usługobiorcach będących stroną tej Umowy.

Dokonywanie zakupów Produktów odbywać się może zarówno poprzez standardowy formularz zamówienia, jak i metodą licytacji. Następnie zakupiony przez Kupującego Produkt jest dostarczany przez Sprzedawcę Kupującemu na podany przez niego adres. 
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja Umów Sprzedaży zawartych poprzez Embryoswagyu.com.  

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień
Zespół Embryoswagyu.com

1) O NAS

1. Właścicielem Embryoswagyu.com jest spółka AKWAPONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Krzysztofa C. Mrongowiusza 6/9, 10-537 Olsztyn); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746733; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł; NIP 7393918536, REGON 38116640300000 oraz adres poczty elektronicznej: info@embryoswagyu.com (dalej jako: „Usługodawca”).
2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Ponadto Usługodawca może występować w roli Sprzedawcy w relacji z Usługobiorcą, który zakupił Produkt będący przedmiotem Oferty wystawionej samodzielnie przez Usługodawcę. Usługobiorcy, jako podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, mogą jednak za pomocą Serwisu Internetowego zawierać między sobą Umowy Sprzedaży bez udziału Usługodawcy.

2) DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. AUKCJA – procedura zmierzająca do zawarcia Umowy Sprzedaży, w ramach której Sprzedawca poprzez wystawienie Produktu zaprasza Kupujących do składania Ofert zawarcia Umowy Sprzedaży danego Produktu celem zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługobiorcą, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja). Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Usługobiorca złożył Ofertę korzystniejszą.
b. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego przez Usługobiorców oraz prowizji pobieranych tytułem Umowy Sprzedaży.
c. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
d. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – funkcjonalność Konta, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.
e. KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
f. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
g. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY  – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, wystawionych Produktach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego. 
h. OFERTA – oferta Kupującego składana w toku Aukcji i zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
i. PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym produkty odzwierzęce (np. mięso) lub inne, stanowiące uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak zarodki i nasienie bydlęce, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
j. SPRZEDAWCA – Usługobiorca lub Usługodawca (w przypadku Produktu wystawionego na sprzedaż przez Usługodawcę), będący stroną Umowy Sprzedaży z Kupującym i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia. Każdy Usługobiorca może być sprzedawcą. 
k. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
l. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, EMBRYOSWAGYU.COM – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://embryoswagyu.com.
m. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pomocą Serwisu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
n. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
o. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
p. USŁUGODAWCA – spółka AKWAPONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Krzysztofa C. Mrongowiusza 6/9, 10-537 Olsztyn); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746733; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł; NIP 7393918536, REGON 38116640300000 oraz adres poczty elektronicznej: info@embryoswagyu.com

q. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
r. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3) O SERWISIE EMBRYOSWAGYU.COM

1. Embryoswagyu.com jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcom (w tym Usługodawcy, jak i niezależnym od niego Usługobiorcom) wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym. Stronami Umowy Sprzedaży jest z jednej strony zawsze Kupujący, a z drugiej Sprzedawca, którym może być także samodzielny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy. 
2. Sprzedawcy mogą zawierać Umowy Sprzedaży albo jako przedsiębiorcy – w takim wypadku Kupujący może posiadać status konsumenta, albo jako osoba prywatna nieprowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej – w tym wypadku Kupujący nie będzie posiadał statusu konsumenta. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta. 
3. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad. Usługodawca jest również odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży, w której sam występuje w roli Sprzedawcy.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Sprzedawcy wystawiający w Serwisie Internetowym na sprzedaż swoje Produkty obowiązani są zawsze zapewnić, że oferowane przez nich Produkty spełniają określone wymogi w zakresie obrotu produktami odzwierzęcymi, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz innymi produktami, do których zastosowanie mają wymagania handlowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wymagania sanitarne i weterynaryjne.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;  (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy.

5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca. 
2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Formularz Zamówienia oraz Konto. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, z zastrzeżeniem Sprzedawców, dla których zawarcie Umowy Sprzedaży może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.

6) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

1. Utworzenie Konta w Serwisie Internetowym jest warunkiem koniecznym dla uzyskania możliwości wystawiania ofert sprzedaży Produktów oraz składania Zamówień.
2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz(2) kliknięciu pola akcji  – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. 
3. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
4. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.tak
5. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili (jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zawarcia przez danego Usługobiorcę ostatniej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego) i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: info@embryoswagyu.com.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:
a. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin; 
b. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy; 
c. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zamieszcza w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach komentarzy lub wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawne oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów; 
d. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny wykorzystuje Konto w Serwisie do zawierania Umów Sprzedaży poza Serwisem;
e. gdy działania danego Usługobiorcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego. 
7. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych ofert sprzedaży Produktów, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem ofert sprzedaży Produktów, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży, które Sprzedawca obowiązany jest realizować – chyba że Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych. 
8. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7- dniowym terminem wypowiedzenia. 
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży dotyczących tych treści. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wezwania Sprzedawcy do zmiany zdjęć swoich Produktów, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Serwisu. 

7) WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW 

1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest wystawienie oferty sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza wystawienia oferty Produktu dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą oferta Produktu zostaje wystawiona w Serwisie Internetowym. 
2. Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności powinna określać: 
a. główne cechy Produktu; 
b. cenę Produktu wraz z  podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
c. sposób i termin zapłaty; 
d. sposób i termin dostawy; 
e. miejsce i sposób składania reklamacji.
3. W przypadku oferty sprzedaży składanej przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna ona zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez Ustawę o Prawach Konsumenta. 
4. Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, które ją złożył, z zastrzeżeniem że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży. 
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia oferty Produktu, gdy narusza niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia danej oferty Produktu, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży mających za przedmiot ten Produkt.
6. Sprzedawca wystawiający ofertę Produktu obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd.
7. Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
8. Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę ofert sprzedaży dotyczących dóbr i usług wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu (produkty zakazane). 
9. Sprzedawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz wprowadzania do obrotu wystawionego Produktu, w tym także, jeżeli są wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne. 
10. Sprzedawca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży związane jest z jego działalnością gospodarczą, obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
11. Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu.
12. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.

8) PŁATNOŚCI TYTUŁEM UMOWY SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca wystawiający Produkty na sprzedaż zobowiązany jest określić sposoby i termin zapłaty za Produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. W przypadku gdy jedno Zamówienie Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia będzie obejmowało Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę, zapłata za Produkt musi nastąpić każdorazowo, oddzielnie, do każdego ze Sprzedawców.
3. Usługodawca w ramach Serwisu Internetowego udostępnia Usługobiorcom następujące sposoby płatności tytułem zawartych Umów Sprzedaży:
a. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem serwisów Stripe.com, WorldPay.com oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://stripe.com, https://worldpay.com oraz https://paypal.com/pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi zgodnie z wyborem Usługobiorcy:
Stripe.com – spółka Stripe Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA.
PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
WorldPay.com – spółka WorldPay (UK) Limited, The Walbrook Building, 25 Walbrook, London, EC4N 8AF, England.
4. Po dokonaniu płatności przez Kupującego pobrana zostanie przez Usługodawcę prowizja w wysokości zgodnej z Cennikiem. Usługodawca wypłaca Sprzedawcy kwotę należną tytułem Umowy Sprzedaży, potrąconą o sumę pobranej prowizji, bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy w ciągu x Dni Roboczych liczonych od chwili otrzymania płatności od Kupującego.

9) WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Serwisu ma następujący przebieg:
1) Sprzedawca w ramach swojego Konta wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
2) W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuję ofertę Sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie – złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Potwierdzam zakup” w Formularzu Zamówienia – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą. 
Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.
5. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje automatycznie dane kontaktowe Kupującego podane przez niego dobrowolnie w ramach jego Konta.
6. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawcy jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.
7. Kupujący ma możliwość złożenia jednego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne Umowy Sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami. 

10) AUKCJE

1. Sprzedawca, dodając ofertę sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym, może wybrać dla niej opcję Aukcji.
2. W ramach Aukcji Sprzedawca może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się zawrzeć Umowę Sprzedaży wystawionego Produktu, a także okres trwania Aukcji.
3. Umowa Sprzedaży w przypadku Aukcji jest zawierana w wyniku przybicia, w sytuacji, w której zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie oraz opisie Aukcji ustalony zostaje jej zwycięzca. Zwycięzcą Aukcji jest Kupujący, który w toku Aukcji do momentu jej zakończenia złoży najwyższą cenowo Ofertę, a jednocześnie Oferta ta będzie wyższa bądź równa cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedającego.
4. Złożenie Oferty przez Kupującego polega na wykonaniu przez Kupującego następujących kroków (1) wybraniu przez Kupującego Produktu dostępnego w Serwisie Internetowym w ramach Aukcji; (2) podaniu proponowanej ceny sprzedaży; (3) kliknięciu dostępnego w opisie Produktu pola „Licytuj”.
5. Przybicie następuje poprzez umieszczenie Sprzedawcy i Kupującemu będącemu zwycięzcą Aukcji w odpowiedniej zakładce w ramach ich Konta niezwłocznie po zakończeniu Aukcji automatycznej informacji, która zawiera potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym, który jest zwycięzcą Aukcji. Dodatkowo Sprzedającemu i Kupującemu przesyłana jest niezwłocznie automatyczna wiadomość zawierająca potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 9 Regulaminu. Tak.

11) KOMENTARZE

1. Dodawanie komentarzy jest możliwe po zalogowaniu na Konto.
2. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców przebiegu transakcji. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danej oferty sprzedaży Produktu lub Aukcji. 
3. Usługobiorca zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do sformułowania go w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz  treści naruszających dobra osobiste.
4. W przypadku bezprawnych komentarzy lub komentarzy naruszających dobra osobiste określonych osób Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tak.

12) OCENY DOTYCZĄCE SPRZEDAWCÓW

1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość dokonywania przez Kupującego oceny danego Sprzedawcy oraz dodania opinii.
2. Ocena może być wystawiona tylko w stosunku do Sprzedawców, u których faktycznie Kupujący dokonał zakupu.  
3. Wystawiona ocena może zostać unieważniona za zgodą autora danej oceny na wniosek jej autora lub drugiej strony.
4. Kupujący korzystając z ocen obowiązany jest do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Kupującego lub Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący dokonujący oceny obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
5. Sprzedawca ma możliwość odpowiedzenia na opinię Kupującego, korzystając ze swojego Konta.

13) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: info@embryoswagyu.com) za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

14) REKLAMACJE I ODSTĄPIENIA DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący może złożyć bezpośrednio u danego Sprzedawcy.
2. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
3. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

15) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: info@embryoswagyu.com).
2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

16) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą, w szczególności umów o świadczenie Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym oraz Umów Sprzedaży, w ramach których Usługodawca występuje sam w roli Sprzedawcy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 16.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Usługodawcą można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy podanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może przy tym skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy z Ustawy o Prawach Konsumenta, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie Regulaminu.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;
w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

17) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

18) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami oraz do zawieranych przez nich z Usługodawcą umów o świadczenie Usług Elektronicznych oraz Umów Sprzedaży, w ramach których Usługodawca występuje sam w roli Sprzedawcy.
2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu Internetowego ofert sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem ofert już przyjętych przez Kupującego).
4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowy Sprzedaży zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu, a w przypadku roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

19) PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

20) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany Cennika - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych wskazanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Embryoswagyu.com

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: 

AKWOPONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Krzysztofa C. Mrongowiusza 6/9, 10-537 Olsztyn
embryoswagyu.com
info@embryoswagyu.com  

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU
LISTA PRODUKTÓW I USŁUG ZAKAZANYCH W SERWISIE

Wystawienie oferty sprzedaży poniższych rodzajów dóbr i usług w Serwisie Internetowym jest zabronione:

Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze oraz suplementy diety;
Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologia umożliwiająca ich hodowlę, produkcję i handel itp.; 
Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;
Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze gazu; 
Usługi online zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD;
Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem; 
Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności niepodlegającej nadzorowi właściwych organów nadzoru finansowego; 
Towary i usługi związane z rażącą pornografią, bestialstwem, przemocą, zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste; 
Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.
Towary podrobione, naruszające praw autorskie i znaki handlowe je chroniące; 
Crowdfunding; 
Pośrednictwo w przyjmowaniu płatności w imieniu wielu odbiorców bez wymaganych prawem zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych / pośredniczących.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Drodzy Użytkownicy,

Mamy mega ekscytującą nowinę do podzielenia się z Wami! Nasza strona internetowa przeszła niesamowitą metamorfozę i teraz świeci nowym blaskiem pod adresem alesmakosz.pl.

To dla nas wielkie wydarzenie, które sprawi, że Wasze zakupy staną się jeszcze bardziej magiczne! Chcemy Was serdecznie zaprosić do skorzystania z tej nowej przestrzeni pełnej pyszności i stylu.

Pozwólcie się zabrać w niezapomnianą podróż po naszym nowym świecie smaków!

www.alesmakosz.pl

A to nie koniec niespodzianek! Zachęcamy Was również do zarejestrowania się na nowej stronie. To jak otwarcie skrzynki pełnej skarbów! Rejestracja umożliwi Wam szybsze zakupy, śledzenie historii Waszych smakowitych podbojów oraz dostęp do super promocji i rabatów, dostępnych tylko dla naszych najwierniejszych smakoszy.

Dziękujemy Wam za wsparcie i cierpliwość podczas tej ekscytującej zmiany. Jesteście dla nas niezastąpieni! Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub chcecie się podzielić swoimi wrażeniami, śmiało dajcie nam znać!

 

Z całego serca,

Zespół AleSmakosz.pl

Serwis embryoswagyu.com, którego właścicielem jest firma Embryos Wagyu z siedzibą przy ul. Głowackiego 28/706, 10-448 Olsztyn, używa technologii takich jak pliki cookies, które służą do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści, analizowania ruchu na stronie oraz poprawy jakości usług.

Pliki cookies to małe fragmenty tekstu, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Mogą być one używane do:

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis embryoswagyu.com można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.